سس سالسا + پنیر میکس+ فیله مرغ سوخاری شده+ قارچ + فلفل رنگی + زیتون

پیتزا چیکن

سس سالسا + پنیر میکس+ فیله مرغ سوخاری شده+ قارچ + ...

67.5 75 هزارتومان

سس سالسا+ پنیر میکس+ گوشت چرخ کرده+قارچ+ فلفل رنگی

پیتزا یونانی

سس سالسا+ پنیر میکس+ گوشت چرخ کرده+قارچ+ فلفل رنگی...

67.2 80 هزارتومان

سس سالسا + پنیر میکس+ قارچ+ گوشت چرخ کرده+ فیله مرغ سوخاری

پیتزا مخصوص

سس سالسا + پنیر میکس+ قارچ+ گوشت چرخ کرده+ فیله مر...

120 - 85 هزارتومان